Welkom op de site van logopediepraktijk ‘Esther Verkuil’.

Deze praktijk is gevestigd binnen de multifunctionele accommodatie (MFA) 'De Krul'  in de wijk Mannee in Goes. Een nevenvestigingen is gevestigd in ’s Heer Abtskerke.

Op deze site kunt u terecht voor informatie over de gang van zaken binnen de praktijk.

U kunt terecht voor screening, advies en (online) behandeling op het gebied van taal, fonologie, articulatie en mondmotoriek:

Kortom de totale communicatie

Ik ben Esther Verkuil-de Vries

In 2001 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Rotterdam. Na in verschillende praktijken ervaring te hebben opgedaan, ben ik in augustus 2013 mijn eigen praktijk gestart in Goes. In februari 2019 is daar een nevenvestiging te ’s Heer Abtskerke bij gekomen. Tijdens de COVID-19 pandemie is de online logopedie meer in opmars gekomen. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden gekomen voor de behandeling en kan er betere hulp op maat worden geboden, in samenwerking met ouders!

 

Logopedie voor kinderen in Goes en omstreken

Ik heb vooral ervaring met kinderen met articulatie- en taalstoornissen, fonologische problemen, geheugenproblemen, mondmotorische problemen, dysfatische ontwikkeling en taalstoornissen bij een meertalige opvoeding. Veel door mij gebruikte behandelmethoden zijn fonologische therapie, PROMPT en OMFT.

Stoornissen als ADD, ADHD, DCD, autisme en hypermobiliteit vragen vaak extra oefening en advies op het gebied van concentratie, taal en communicatie.

 

Kwaliteitsregister paramedici

Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici en volg regelmatig cursussen en lezingen en ben lid van een kwaliteitskring. Zo blijf ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Vanuit de talenten die mij gegeven zijn, probeer ik mijn beroep zo goed mogelijk uit te voeren. Logopedie is voor mij meer gaan betekenen dan werk alleen. Ik heb hart voor de mensen met wie ik werk. In mijn advies en begeleiding ben ik eerlijk, respectvol en betrouwbaar en sluit ik aan bij mogelijkheden die bij u passen. Voor vragen kunt u altijd bij mij terecht.

De intake-procedure

Interessante links

Zorgverzekeraars

Klachten

Het kan gebeuren dat u als cliënt of als ouder van een cliënt een klacht heeft over de logopedist of de logopedische behandeling. Allereerst is het belangrijk de klacht met de logopedist te bespreken. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij het niet oplossen. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bij twee instanties terecht, namelijk het College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten en de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de eerstelijn. Een folder over de klachtenregeling kunt u hiernaast downloaden.

 

Cursussen

Cursussen: hier ziet u een beschrijving van de
belangrijkste cursussen die ik de afgelopen jaren heb gevolgd.

 

PROMPT 2: verdiepingscursus (janurari 2020)

PROMPT staat voor Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets. Het is een tactiel-kinesthetische benadering voor de behandeling van problemen in de spraakproductie. De logopedist helpt de patiënt met het vormen van de bewegingspatronen van de spraakklanken door het manipuleren van de gewenste spiergroepen en localisaties. De patiënt bouwt zo een referentie op van het bewegingspatroon van de klank en kan daarmee vervolgens het bewegingspatroon van de klank zelf oproepen. In de verdiepingscursus wordt de behandeling nog verder uitgediept en behandelmogelijkheden worden besproken.

 

 

OMFT verdiepingscursus (maart 2019)

Deze cursus gaf verdieping op de behandeling volgens de Orale Myofunctionele Therapie. De logopedist traint de functie van de tong bij het slikken, spreken en in rust. Soms wordt er gebruik gemaakt van een MyoBrace. Dit is een gebit van silicone dat bijdraagt aan een correcte tongplaatsing.

 

 

Narratieve Taal Teken Therapie (NTTT) van Claudia Blankenstijn (september 2017)

Ouders leren gespreks- en verhaaltechnieken toe te passen om hun kind daarbij te ondersteunen. Het kind vertelt verhalen vanuit zijn eigen perspectief. Wat er verteld wordt, wordt getekend door kind/ouder/therapeut. Zo wordt en blijft het verhaal zichtbaar. Therapeut en ouder sluiten aan bij de talige inhoud en communicatieve behoefte van het kind om zo de communicatie te verbeteren, inhoud begrijpelijker te maken, verstaanbaarheid te verbeteren en het kind te leren vertellen over wat hem bezighoudt.

 

 

Introduction to PROMPT technique (november 2016).

PROMPT staat voor Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets. Het is een tactiel-kinesthetische benadering voor de behandeling van problemen in de spraakproductie. De logopedist helpt de patiënt met het vormen van de bewegingspatronen van de spraakklanken door het manipuleren van de gewenste spiergroepen en localisaties. De patiënt bouwt zo een referentie op van het bewegingspatroon van de klank en kan daarmee vervolgens het bewegingspatroon van de klank zelf oproepen.

 

Workshop minimale paren spellen (MPS) voor de fonologische therapie (juli 2016).

Minimale Paren Spellen is een methode die gebruikt wordt bij kinderen met fonologische problemen. Het is gebaseerd op de methoden van Hodson en Paden en Metaphon. Kinderen leren op een leuke manier dat ze de betekenis van een woord kunnen veranderen. Ze merken dat ze beter verstaanbaar worden en kunnen zo veranderingen kunnen toepassen.

 

Logopedie en tandheelkunde (oktober 2015)

De logopedist kan de vorderingen van de logopedische behandelingen meetbaar en inzichtelijk maken door te meten met objectieve meetinstrumenten als de force scale (lipsterktemeter), myoscanner (kauwspiermeting) en Paynetechniek (slikpatroon).  Door middel van de OroMyoFunctionele Therapie (OMFT) kan de orthodontische behandeltijd worden verkort dan wel relaps worden voorkomen.

 

CELF-4-NL verdiepingscursus (juni 2015)

De CELF-4-NL is een taalonderzoek dat individueel wordt afgenomen bij kinderen van 5 tot 18 jaar. Het wordt gebruikt bij de diagnostiek en evaluatie van taalproblemen.

 

Nederlands met Gebaren voor beginners (december 2014)

Bij het Nederlands met Gebaren wordt de gesproken Nederlandse taal ondersteunt met gebaren. In deze cursus zijn een aantal gebaren aangeleerd die aansluiten de belevingswereld van kinderen. De logopedist kan deze gebaren inzetten tijdens de behandeling en de gesproken woorden ondersteunen.

ϖ Spontane taalanalyses en implicaties voor de logopedische begeleiding (mei 2013)

Met TARSP wordt de grammaticale ontwikkeling van kinderen gemeten vanaf de éénwoorduiting tot de eenvoudige samengestelde zin. TARSP geeft een overzicht van de ontwikkeling van de syntaxis en de morfologie. Door het invullen van de TARSP-profielkaart heeft een logopedist een overzicht van de grammaticale ontwikkeling van een kind in zinsstructuren, woordgroepen en woordvorming (morfologie). De TARSP is een hulpmiddel om na te gaan in welke fase een kind zich bevindt. Dit is onder meer noodzakelijk om een zinvol behandelingsplan vast te stellen voor kinderen met een achterstand in hun grammaticale ontwikkeling.

 

ABC-Autisme BelevingsCircuit  (februari 2012)

ABC laat mensen autisme ervaren, voelen en beter leren kennen. Elke opdracht in dit parcours probeert je een autistische ervaring te laten opdoen, steeds gekoppeld aan een tip voor autismevriendelijkheid.

 

DTL-training (september 2010)

Directe Toegankelijkheid Logopedie is in 2010 ingevoerd met als doel dat mensen zonder verwijzing bij een logopedist terecht kunnen. Helaas is niet elke zorgverzekeraar daarmee akkoord, waardoor veelal toch nog een verwijzing van een arts nodig is.

 

Pragmatiek in de praktijk (mei 2009)

Pragmatiek is het vermogen om de taalstructuur aan te passen aan de gesprekspartner, de context en de situatie. Onder pragmatiek verstaat men de vaardigheden die iemand heeft in:

het hanteren van communicatieve functies, de beheersing van de conversatievaardigheden en het vertellen van een verhaal.

 

Taaldiagnostiek: overzicht van taaltests en screeningsinstrumenten (december 2008)

Deze cursus leert welke taaltesten en screeningen bestaan, voor welke doelgroep en leeftijd de test is en met welk doel welke test kan worden afgenomen.

 

Autismespectrumstoornis (november 2007)

Alle kinderen met autisme hebben een vorm van taalstoornissen. Deze versterken het autistische gedrag, en omgekeerd, autisme remt de gesproken taalontwikkeling. De logopedist kan kinderen begeleiden bij de diagnostiek en behandeling van taalproblemen.

 

Dysfatische ontwikkeling bij kinderen, diagnostiek en behandelprincipes (november 2005)

Dysfatische ontwikkeling is een neurologische spraaktaalontwikkelingsstoornis, dat wil zeggen dat de ontwikkeling van de neurale netwerken die aan de spraak- en taalontwikkeling ten grondslag liggen, in meer of mindere afwijkend verloopt. Het kernsymptoom is dat het kind veel meer taal begrijpt dan het zelf kan zeggen. Daarnaast bestaan er allerlei andere kenmerken die in meer of mindere mate voorkomen. De logopedist kan de taalproblemen diagnosticeren en behandelen. Voor het vaststellen van de diagnose is een multidisciplinaire aanpak vereist.

 

Fonologische stoornissen bij kinderen: benadering volgens Hodson en Paden (juni 2003)

Een fonologische stoornis is een taalprobleem: het kind heeft onvoldoende ontdekt hoe woorden in elkaar zitten. Kinderen met een fonologische stoornis kunnen meestal wel veel spraakklanken maken, maar tijdens het spreken doen ze dit niet (of niet altijd). Het kind vervangt bijvoorbeeld de /k/ door een/ t/, laat klanken weg of zegt ze op de verkeerde plaats in het woord. Soms hoort het de fout wel als iemand anders die maakt, maar denkt het toch dat hij het zelf goed zegt. Het begrijpt dan niet wat het bij het uitspreken van woorden moet veranderen. Corrigeren door de ouders helpt dan niet; soms raakt het kind juist gefrustreerd. Bij jonge kinderen zal een fonologische stoornis vooral problemen geven bij het spreken. Later kunnen er echter ook leesproblemen ontstaan. Om te kunnen leren lezen en schrijven moet je namelijk goed kunnen horen welke klanken een woord heeft.

 

Therapeutisch tekenen (januari 2002)

Om de schriften mooi te kunnen versieren was dit een leuke, praktische cursus!

 

Tarieven

€ 40,00

€ 35,00

€ 40,00 per half uur

€ 75,00

€ 10,00

Logopedie is door alle zorgverzekeraars opgenomen in de basisverzekering. De behandelingen bij personen onder de 18 jaar worden volledig vergoed, mits de behandeling plaats vindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist. De logopedist declareert in de meeste gevallen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar.

Bij volwassenen boven de 18 jaar worden de logopedische behandelingen eerst verrekend met het eigen risico. Wanneer het eigen risico op is, worden de logopedische behandelingen volledig vergoed.

 

Logopediepraktijk Verkuil heeft contracten met alle zorgverzekeraars.  Onderstaande tarieven zijn gebaseerd op de tarieven die zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). De bedragen kunnen afwijken van wat er in de polis van uw zorgverzekeraar vermeld staat. Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW.

 

  • Logopedische zitting
  • Niet nagekomen afspraak
  • Eenmalig onderzoek incl. verslaglegging
  • Overleg met derden (o.a. scholen, AB)
  • Uittoeslag bij overleg met derden

 

 

Contact / Intake

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Aanmelden

De parkeerplaats bevindt zich aan de achterkant van het gebouw. U kunt bij de hoofdingang aan de voorkant van het gebouw uw fiets neerzetten. U kunt aanbellen bij de intercom ‘logopedie’.

U mag parkeren op de oprit en (gedurende de COVID-pandemie) rechtsom via de tuin binnenkomen. Ouders wordt verzocht om buiten te wachten.

Gebouw 'de Krul'

Hilleweg 3

4464 JA GOES (Mannee)

logopedieverkuil@gmail.com

Tel. 06-27 21 23 77

kvk nummer : 57987858

Nevenvestiging 's Heer Abtskerke

Polderweg 22

4444 NB 's-Heer Abtskerke

 

Privacyverklaring

Geregistreerd in het Kwaliteitsregister

Paramedici onder nummer 09903941291

Aanmelding

Na de aanmelding volgt een kennismakingsgesprek. U heeft een verwijsbrief van de huisarts nodig (max. 3 maanden oud).

1

Testen

Vervolgens neem ik één of meerdere testen af om na te gaan of logopedische behandeling wenselijk is.

2

Advies

Afhankelijk van de uitslag geef ik u advies.

Indien logopedie noodzakelijk is, stel ik een behandelingsplan op en sluiten we een behandelingsovereenkomst

3

Evaluatie

Na verloop van tijd worden de testen herhaald en de behandeling geëvalueerd.

4

Plezier

Ik vind het belangrijk dat kinderen het leuk vinden om te komen; daarbij vind ik de samenwerking met ouders erg belangrijk! Anders wordt er mijns inziens te weinig vooruitgang geboekt.

5

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen?
Stel ze gerust!

6

2020 ©  Copyright Esther Verkuil